POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO TEST COOPERA

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem testcoopera.pl.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest Akademicki Związek Sportowy Warszawa z siedzibą w Warszawie (00-031), ul. Szpitalna 5 m 19, NIP 525-19-72-223, będący „operatorem serwisu Test Coopera oraz organizatorem akcji „Test Coopera dla Wszystkich”

I. Sposób zbierania danych osobowych. Dane osobowe zbierane w serwisie Test Coopera są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, w trakcie kontaktu email lub telefonicznego a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez operatora serwisu w czasie wizyty użytkownika w serwisie internetowym. Podanie danych osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do poprawnej rejestracji na imprezę sportową Test Coopera za pośrednictwem serwisu.

II. Zakres zbieranych danych osobowych.

  1. Dane użytkowników– Użytkownik, który dokonuje rejestracji w serwisie Test Coopera będzie zobowiązany podać: imię i nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia oraz płeć.
  2. Dane zbierane w sytuacji kontaktu telefonicznego lub email – W sytuacji kontaktu telefonicznego lub kontaktu email użytkownik może zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego lub zwrotnego adresu email.
  3. Dane zbierane automatycznie podczas wizyty w serwisie Test Coopera – Podczas wizyty w serwisie Test Coopera system operatora automatycznie pobiera: adres IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin , geolokalizacji a w przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku serwisu Test Coopera w wynikach wyszukiwania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki. Dane zapisywane przez serwer operatora podczas wizyty nie mają charakteru danych osobowych.

III. Cel zbierania danych osobowych.

  1. Dane osobowe użytkowników są zbierane w celu umożliwienia Użytkownikom przeprowadzenia rejestracji na imprezę sportową Test Coopera za pośrednictwem Serwisu.
  2. Adres email wpisany w formularzu rejestracji będzie wykorzystany w celu wysyłki mailingu z ofertami promocyjnymi operatora serwisu, pod warunkiem że użytkownik wyraził zgodę na jego otrzymywanie.
  3. Dane osobowe, które użytkownik podaje podczas kontaktu email lub telefonicznego z operatorem serwisu Test Coopera będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika.
  4. Dane zbierane automatycznie przez system informatyczny operatora serwisu Test Coopera będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych.

IV. Udostępnianie danych osobowych. Dane osobowe użytkownika zbierane przez operatora serwisu Test Coopera będą wykorzystane w celu umożliwienia poprawnej rejestracji za pośrednictwem w/w serwisu.

W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które w imieniu operatora serwisu Test Coopera podejmą działania windykacyjne, a także zaufanym firmom bądź osobom na podstawie odpowiednich umów (dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych) w celu ich przechowywania, dostarczania newslettera i realizacji kampanii handlowych dla utrzymania relacji z Użytkownikami w imieniu operatora (na co Użytkownik może wyrazić zgodę).

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nie udostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Operator zapewnia Użytkownikowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Operator zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych przez Użytkownika drogą elektroniczną.

Operator serwisu Test Coopera pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.

V. Kontakt. Operator serwisu Test Coopera będzie się kontaktował z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, faksem lub listownie w sprawach związanych z przeprowadzeniem imprezy sportowej Test Coopera.

Użytkownikom będą przekazywane informacje dotyczące przygotowań, przebiegu i realizacji imprezy, a także dotyczące wyników i statystyk osiągniętych przez użytkowników. Informacje będą przekazywane pocztą elektroniczną oraz w przypadku zgody użytkownika krótkimi wiadomościami tekstowymi – sms.

Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera, operator serwisu Test Coopera będzie go przesyłał za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VI. Zmiana danych. Każdy użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do operatora serwisu Test Coopera e-mailem na adres: kontakt@testcoopera.pl

Użytkownik może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania od operatora wiadomości email o charakterze marketingowym. Decyzję rezygnacji należy przekazać operatorowi serwisu Test Coopera e-mailem, faksem lub listem tradycyjnym. Rezygnacja będzie uwzględniona przez operatora serwisu Test Coopera w możliwie najkrótszym czasie od jej otrzymania.

VII. Pliki cookies. Operator serwisu Test Coopera wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania ruchu użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.

Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie serwisu Test Coopera. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Operator serwisu Test Coopera nie gwarantuje jednak poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

VIII. Zabezpieczenie danych. Operator serwisu Test Coopera dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Operator serwisu Test Coopera zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

Do danych osobowych przetwarzanych w systemie operatora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie operatora.

Operator serwisu zarejestrował zidentyfikowane zbiory danych osobowych w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

IX. Odpowiedzialność. Operator serwisu Test Coopera zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.

Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec operatora serwisu Test Coopera, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

W serwisie Test Coopera znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, operator serwisu Test Coopera nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

X. Dane podmiotu zbierającego dane. Podmiotem zbierającym dane jest operator serwisu Test Coopera – Akademicki Związek Sportowy Warszawa z siedzibą w Warszawie (00-031), ul. Szpitalna 5 m 19, NIP 525-19-72-223.

XI. Zmiany w polityce prywatności. Operator serwisu Test Coopera zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.testcoopera.pl/polityka